Integritetspolicy

Snajp värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy (“Integritetspolicy”) förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan använda dem.

Det är viktigt att du tar del av och förstår Integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor på [email protected].

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar av och från människor vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter i de fall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som utförs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Garbo AI AB som är registrerat hos svenska Bolagsverket med organisationsnummer 559317-2991 och med adress Box 71, 391 20 Kalmar (“Garbo”, “vi”, “våra” eller “oss”), är personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (“GDPR”). Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till oss via email [email protected].

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som användare och varför vi gör det (ändamål)

Ändamål: För att kunna hantera serviceärenden.

Behandlingar som utförs: Kommunikation och besvarande av eventuella frågor via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier. Identifiering. Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).

Kategorier av personuppgifter: Namn. Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post eller telefonnummer). Din korrespondens. Uppgift om tidpunkt för händelse, involverad e-handlare, eventuellt fel/klagomål. Tekniska uppgifter om din utrustning.

Laglig grund: Berättigat intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR). Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera serviceärenden.

Lagringsperiod: Till dess att serviceärendet har avslutats.

Ändamål: För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event.

Behandlingar som utförs: Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar). Identifiering och kontroll av ålder. Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster (t.ex. utbetalningar eller resebokningar).

Kategorier av personuppgifter: Namn. Ålder. Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer). Eventuella personuppgifter lämnade i tävlingsbidrag. Eventuella personuppgifter lämnade i utvärderingar av event.

Laglig grund: Berättigat intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR). Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Lagringsperiod: Under den tid tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår.

Ändamål: För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kunder och användare.

Behandlingar som utförs: Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler). Framtagande av underlag i syfte att förbättra funktioner och verktyg. Framtagande av underlag för att utveckla, bredda och förändra produktkategorier och produktdata för att göra tjänsten mer relevant för användare och kunder. Externa verktyg för feedback och recensioner gällande produkter, e-handlare och Snajps tjänster. Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv (t.ex. genom att informera om effektivt resursutnyttjande på kategorinivå, miljöklassade produkter och effektivare leveranser). Framtagande av underlag i syfte att prioritera och planera utbudet e-handlare på sajten. Framtagande av underlag för att ge våra användare och kunder möjligheten att påverka våra tjänsters utseende och innehåll. Framtagande av underlag för att förbättra IT-system och höja säkerheten för Snajp, dess användare och kunder.

Kategorier av personuppgifter: Ålder. Kön. Bostadsort. Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter. Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik). Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform). Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc. Namn och e-post för inbjudningar att skriva feedback och recensioner via externa verktyg (endast registrerade medlemmar).

Laglig grund: Berättigat intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR). Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Snajps, användarnas och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

Ändamål: För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda bedrägerier eller andra brott mot Snajp eller andra koncernbolag som består av bolag som är relaterade genom gemensamt ägande eller kontroll.

Behandlingar som utförs: Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser (t.ex. manipulation av klick till e-handlare). Förhindrande av skräppostutskick, phishing, otillåten inhämtande av pris- eller produktdata från våra tjänster, trakasserier. Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Kategorier av personuppgifter: Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik). Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform). Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (Art 6(1)(c) GDPR) (om sådan föreligger) . Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse (Art 6(1)(f) GDPR) av att förhindra missbruk av en tjänst.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som representant för kund eller leverantör hos Snajp och varför?

Ändamål: För att löpande administrera kund- eller leverantörsförhållandet.

Behandlingar som genomförs: Lagring av dina kontaktuppgifter.

Kategorier av personuppgifter: Namn. Email. Telefonnummer. Personnummer om du har enskild firma.

Laglig grund: Berättigat intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR) Vårt berättigade intresse består i att kunna upprätthålla kontakten med kunden eller leverantören och administrera avtalsförhållandet.

Lagringsperiod: Så länge kund- eller leverantörsförhållandet består eller till dess att du meddelar oss att du inte längre representerar kunden eller leverantören.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Våra källor är de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi kan ha personuppgiftsbiträden som hjälper oss med bland annat:

  • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
  • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
  • Fakturering i de fall en e-handelskund har personnummer som organisationsnummer (enskild firma).
  • Aggregering, anonymisering och försäljning av beteendedata.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtal eller medlemsvillkor) i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de lämnar tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Personuppgifter i våra sociala medier

Snajp använder olika sociala medier för kommunikation och marknadsföring. Snajp använder Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest och TikTok (gemensamt "Plattformarna") från tid till annan. Snajp är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på Snajps konton i den mån Snajp har kontroll över sådana publikationer och har möjlighet att göra justeringar / radera sådan information. I den mån Snajp använder verktyg som tillhandahålls av Plattformen, t.ex. marknadsförings- eller analysverktyg föreligger ofta ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan Snajp och Plattformen. I den utsträckning som Snajp är personuppgiftsansvarig tar Snajp ansvar för att säkerställa att dess behandlingar av personuppgifter följer denna Integritetspolicy.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT- system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler).

Snajp säkerställer alltid att samma höga skyddsnivå gäller för dina personuppgifter enligt GDPR, även när uppgifterna överförs utanför EU/EES. Dina rättigheter till uppgifterna (som du kan läsa mer om i avsnitt nedan) påverkas inte heller av att uppgifterna överförs utanför EU/EES. Mer information om vilka mottagare vi delar information med hittar du i avsnitt ovan.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser.

Vill du ha mer information om våra skyddsåtgärder kan du alltid kontakta oss. Du hittar mer information om vilka länder som anses ha en “adekvat skyddsnivå” på EU-kommissionens hemsida, och du kan läsa mer om standardklausuler på svenska Integritetsskyddsmyndighetens hemsida här.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de speciella lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Enligt dataskyddslagstiftningen (GDPR) har du rätt till kontroll över dina egna personuppgifter och få information direkt från oss om hur vi behandlar uppgifter om dig. Nedan kan du läsa om dina rättigheter. Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss för att använda dig av någon av dina rättigheter? Det gör du enklast genom att skicka ett mail till [email protected].

Rätt att få din information raderad (“Rätt att bli bortglömd”)

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller t.ex. sådana uppgifter som inte längre är nödvändiga att behandla eller behålla för det syfte uppgifterna blev insamlade, eller om du återkallar ditt samtycke för en behandling. I vissa fall har Snajp ingen möjlighet att radera dina personuppgifter: Det beror i så fall på att uppgifterna antingen fortfarande är nödvändiga att behandla för det syfte för vilket de blev insamlade, att Snajps intresse att fortsätta behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse att få dem raderade, eller för att vi har krav i lag att behålla dem. Du kan läsa mer om de lagkrav som gäller för Snajp om sparande av information även om du begär att bli bortglömd i denna Integritetspolicy. Du har också rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter för vissa syften såsom direktmarknadsföring, vilket du kan läsa mer om här i listan.

Mer information om rätten att bli raderad hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Rätt att bli informerad

Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör det genom denna Integritetspolicy samt genom att svara på frågor från dig.

Mer information om rätten till information hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter (“Registerutdrag”)

Du har rätt att få reda på om Snajp behandlar dina personuppgifter och att få en kopia över dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag. Genom registerutdraget får du veta vilken information vi har om dig och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Mer information om rätten till tillgång hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Rätt att få tillgång till, och flytta dina personuppgifter till annan mottagare (“Dataportabilitet”)

Den här rätten innebär att du kan begära en kopia över de uppgifter Snajp har om dig och som vi behandlar för att fullgöra ett avtal med dig, eller baserat på ditt samtycke, i ett maskinläsbart format. Detta för att du ska kunna flytta dina personuppgifter till en annan mottagare.

Mer information om rätten till dataportabilitet hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar felaktig eller ofullständig information om dig, och att vi kompletterar din information.

Mer information om rätten till rättelse hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Rätt till begränsning av behandling

Om du tycker att uppgifterna vi har om dig inte är korrekta, att vår behandling strider mot lag eller att vi inte behöver uppgifterna för ett specifikt syfte, har du rätt att begära att vi begränsar vår behandling av de uppgifterna. Du kan också begära att vi inte ska behandla dina uppgifter under tiden som vi kontrollerar detta, eller under tiden vi kontrollerar om du har rätt att invända mot viss behandling som beskrivs nedan.

Mer information om rätten till begränsning hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter

Du kan invända mot vår behandling som sker baserat på berättigat intresse (artikel 6(1)(f) GDPR) med hänvisning till dina personliga omständigheter. Du kan också alltid invända mot att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. När du meddelar oss att du inte längre vill få direktmarknadsföring från oss, kommer vi att stänga av marknadsföringen och alltså sluta skicka dig marknadsföring.

Mer information om rätten till invändning hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Rätt att återkalla samtycke

Som beskrivs i avsnitt ovan nedan har du, i fall där vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta med behandlingen.

Rätt att lämna in ett klagomål.

Om du har klagomål på Snajps behandling av personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är den svenska tillsynsmyndigheten för Comparnbas personuppgiftsbehandling. Integritetskyddsmyndigheten når du genom följande länk.

Hanterar Snajp personnummer?

Snajp behandlar enbart personnummer för kunder som har enskild firma och där kundens organisationsnummer är individens personnummer. Vi behandlar annars aldrig användares eller kunders personnummer.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Läs om användningen av cookies i vår Cookiepolicy. Du kan alltid höra av dig till oss för mer specifik information och frågor om våra cookies på email [email protected].

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen avseende personuppgifter, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Du kan alltid kontakta oss på email [email protected].

Vi jobbar ständigt med att förbättra våra tjänster. Det här kan innebära förändringar i befintliga och framtida tjänster. Om en sådan förbättring kräver ett meddelande eller samtycke enligt gällande lagstiftning kommer du att meddelas eller ges möjlighet att lämna ditt samtycke. Det är också viktigt att du läser denna Integritetspolicy varje gång du använder någon av våra tjänster, eftersom behandlingen av dina personuppgifter kan skilja sig från din tidigare användning av tjänsten ifråga.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 25 oktober 2023.